| |     ћирилица | english  
Naslovna
Državljanstvo

PODNOŠENJE ZAHTEVA GENERALNOM KONZULATU RS U VUKOVARU ZA PRIJEM U DRŽAVLJANSTVO
REPUBLIKE SRBIJE

   Molimo sva zainteresovana lica da, pre podnošenja zahteva, pažljivo pročitaju ovo obaveštenje i pripreme dokumentaciju koja se traži, kako bi aktivnosti nadležnih institucija tokom obrade primljenih zahteva bile što efikasnije.
  Zahtevi za prijem u državljanstvo mogu se podneti u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Vukovaru, svakog radnog dana od 09:00 do 13:00 časova.

      Za svako lice koje podnosi zahtev, potrebna je sledeća dokumentacija:

  1.  Izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od šest meseci (Ukoliko je lice rođeno van Republike Hrvatske potrebno je dostaviti izvod iz države rođenja. Za lica rođena u R. Srbiji uz izvod iz matične knjige rođenih potrebno je dostaviti i uverenje da lice nije upisano u knjige državljana Republike Srbije);
  2. Izvod iz matične knjige venčanih, ne stariji od šest meseci, koji se pribavlja prema mestu (državi) zaključenja braka.
  3. Uverenje o državljanstvu R. Hrvatske - domovnicu, ne stariju od šest meseci;
  4. Kopije lične karte ili pasoša R. Hrvatske (original se dostavlja na uvid);

    Formulare zahteva za prijem u državljanstvo možete dobiti u Generalnom konzulatu R. Srbije u Vukovaru, prilikom podnošenja zahteva ili odštampati preko aplikacije na našem sajtu .
Ukoliko zahteve za prijem u državljanstvo podnose roditelji sa decom, neophodno je prisustvo oba roditelja kao i deca starija od 14 godina (koja moraju dati izjavu da su saglasna sa zahtevom koje u njihovo ime podnose njihovi roditelji).
Zahtev se može podneti preko punomoćnika. Punomoćje mora biti overeno, a potrebno je priložiti i kopije lične karte punomoćnika.
     Stupanjem na snagu Zakona o izmenama Zakona o opštem upravnom postupku  od 9.marta 2016. godine,  potrebni dokumenti koji se odnose na činjenice o kojima nadležni organi Republike Srbije vode evidenciju, mogu se uz pisanu izjavu stranke,  pribaviti i po službenoj dužnosti, bez naplate troškova pribavljanja. Ukoliko se stranka odluči da pribavi dokumenta posredstvom nadležnog organa R. Srbije, rok za odlučivanje po zahtevu biće produžen za vreme koje je neophodno da se pribave dokumenta.

Napomena za lica koja sama popunjavaju zahtev za prijem u državljanstvo:
   Prilikom popunjavanja formulara zahteva za prijem u državljanstvo, upisuju se svi traženi podaci u odgovarajućim rubrikama, a za iste nije potrebno dostavljati dokaze. Posebno krećemo pažnju da je potrebno u odgovarajuću rubriku upisati jedinstveni matični broj građana (JMBG).  Unošenje tačnih i potpunih podataka je u vašem interesu.
Lica iz regiona, na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije ne plaćaju konzularnu takstu ni posebne troškove u postupcima po zahtevima za prijem i prestanak državljanstva.

 

 

KAKO STIČETE DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE

KAKO PRESTAJE DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE

 

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Najčešća pitanja
Instrukcija u vezi uplate takse za izdavanje viza preko sistema "E-viza"
Statusna pitanja i Izdavanje izvoda iz MK i uverenja
.
Spisak advokata u R. Hrvatskoj
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari
Ценовник конзуларних услуга