| |     latinica | english  
Насловна
Путне исправе

ОБАВЕШТЕЊЕ: 

У ВЕЗИ СА ПОДНОШЕЊЕМ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕМ БИОМЕТРИЈСКЕ ПУТНЕ ИСПРАВЕ ОД СТРАНЕ ДРЖАВЉАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈИ СУ РОЂЕНИ НА ТЕРИТОРИЈИ БИВШИХ РЕПУБЛИКА СФРЈ, МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ДОСТАВИЛО ЈЕ СЛЕДЕЋЕ ОБАВЕШТЕЊЕ:

Уколико странка која подноси захтев за издавањем БПИ, у претходном периоду није извршила обавезу уписа у матичну књиге рођених Републике Србије, у обавези је да без одлагања покрене одговарајући управни поступак и регулише обавезу уписа у матичну књигу рођених. Уколико странка не поступи сходно упутству, надлежна полицијска управа Министарства унутрашњих послова Републике Србије, која буде решавала поднети захтев за издавањем путне исправе, који је поднет у Дипломатско-конзуларном представништву, захтеваће допуну са ажурним подацима о упису у матичне књиге рођених.

 

За време боравка у иностранству, путна исправа служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству Републике Србије. Путну исправу сме да користи само лице на чије име је издата.

Издавање пасоша

Пасош је путна исправа која се држављанину Републике Србије издаје за путовање и боравак у иностранству, као и за повратак у земљу. Пасош се издаје са роком важења од десет година. Лицима млађим од три године живота пасош се издаје са роком важења од три године, а лицима од три до 14 година живота са роком важења од пет година. Захтев за издавање пасоша подноси се лично надлежној организационој јединици Министарства унутрашњих послова према месту пребивалишта или боравишта подносиоца захтева у Републици Србији.
О захтеву за издавање путне исправе надлежни орган је дужан да реши у року од 30 дана од дана подношења захтева. О захтеву за издавање пасоша који је поднет преко дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије орган надлежан за издавање пасоша дужан је да реши у року од 60 дана од дана подношења захтева. Изузетно, у хитним случајевима (потреба за хитним лечењем у иностранству, обавештење о смрти или тешкој болести члана уже породице, неодложан службени пут) или из других оправданих разлога, ако су уз захтев приложени докази који потврђују разлоге хитности, надлежни орган дужан је да путну исправу изда најкасније у року од 48 сати од тренутка подношења захтева. Надлежни орган ће издати путну исправу у наведеном року и без приложених доказа који потврђују разлоге хитности, ако то тражи подносилац захтева, у складу са прописом Владе.
Захтев за издавање пасоша може се поднети и преко надлежног дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије, које ће га без одлагања проследити полицијској управи или полицијској станици Министарства унутрашњих послова, на чијем подручју је пребивалиште лица које подноси захтев за издавање пасоша, а за лица која немају пријављено пребивалиште на територији Републике Србије захтев ће бити прослеђен Полицијској управи за град Београд.
Захтев за издавање пасоша за лица која живе у иностранству садржи и податке о месту и држави боравишта, односно пребивалишта у иностранству.

С обзиром да Генерални конзулат Републике Србије у Вуковару не располаже са техничким средствима за узимање биометријских података, држављани Републике Србије у Републици Хрватској, захтев за издавање пасоша могу поднети у Амбасади Републике Србије у Загребу.


Информације о томе шта је потребно за издавање биометријског пасоша Републике Србије можете потражити ОВДЕ.

Молимо да путне исправе за време боравка у иностранству чувате. У случају губитка или оштећења обратите се најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије. 

Губитак путне исправе и издавање путног листа

Путни лист је путна исправа која се издаје држављанину Републике Србије који је у иностранству без путне исправе, ради повратка у Републику Србију.
Путни лист издаје дипломатско или конзуларно представништво Републике Србије на чијем се подручју затекао држављанин Републике Србије који је у иностранству без путне исправе.
Путни лист се издаје са роком важења који је потребан за повратак у Републику Србију, а најдуже до 60 дана.
Држављанин Републике Србије коме је путна исправа нестала у иностранству, након пријаве крађе или губитка пасоша полицији, обраћа се са захтевом за издавање путног листа дипломатском или конзуларном представништву Републике Србије на чијем се јурисдикционом подручју затекао.
Потребна документација за издавање путног листа:
1. захтев за издавање путног листа

2. потврда о пријави нестанка пасоша издата од стране надлежне полицијске  станице
3. две фотографије димензија 3,5 x 4,5 цм   
4. конзуларна такса - ЕУР 41,00
Уз захтев за издавање путног листа ставља се на увид лична карта или друга јавна исправа којима се доказују подаци из захтева подносиоца.

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Најчешћа питања
Инструкцијa у вези уплате таксе за издавање виза преко система "Е-виза"
Издавање извода из МК и уверења
.
Списак адвоката у Р. Хрватској
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари