| |     latinica | english  
Насловна
Улазак у Србију - визеПре пута прочитајте овде о општим условима о уласку у Републику Србију.
Држављанима Републике Хрватске   није потребна виза за улазак у Републику Србију за боравак до 90 дана. Од 1.јула 2013.године држављани Републике Хрватске могу  путовати у Републику Србију са личном картом.
Носиоцима путних исправа  за странце или избеглице је потребна виза за улазак у Републику Србију. Ако немате пасош Републике Хрватске, молимо да проверите овде да ли вам је потребна виза за улазак у Републику Србију. За боравак дужи од 90 дана, потребно је поднети захтев за привремени боравак у Републици Србији. Више информација о томе прочитајте овде.

У складу са Одлуком Владе Републике Србије, почев од 8. новембра 2014. године:

 • страни држављани, носиоци свих врста путних исправа осим путних листова и путних исправа које се издају у складу са међународним конвенцијама, могу да уђу, транзитирају и бораве без визе у Републици Србији, ако поседују важећу Шенген визу , визу Велике Британије и осталих држава чланица Европске уније или визу Сједињених Америчких Држава, најдуже до 90 дана у периоду од 6 месеци.
 • страни држављани, носиоци свих врста путних исправа осим путних листова и путних исправа које се издају у складу са међународним конвенцијама, могу да уђу, транзитирају и бораве без визе у Републици Србији, ако имају регулисан боравак у државама Шенген зоне, државама чланицама Европске уније или Сједињеним Америчким Државама, најдуже до 90 дана у периоду од 6 месeци.

У Генералном конзулату Републике Србије у Вуковару можете поднети захтев за издавање виза:

1) виза за краћи боравак и транзит (виза Ц)

2) виза за дужи боравак (виза Д)

 

ВИЗА "Ц"
Виза за краћи боравак издаје се за туристичка, пословна и друга путовања за један, два или више улазака у Републику Србију, као и за потребе транзита преко територије Републике Србије.
Непрекидни боравак, односно укупно трајање узастопних боравака странца с визом за краћи боравак, не може бити дужи од 90 дана у временском периоду од 180 дана, рачунајући од дана првог уласка.
Виза за краћи боравак са више улазака, издаје се са роком важења до једне године, а особљу страног дипломатског или конзуларног представништва, уз услов реципроцитета, може се издати и са дужим роком важења.


ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

 • путна исправа која важи најмање 90 дана од дана издавања визе
 • фотографија величине 3,5 х 4,5 цм.
 • попуњен захтев за визу
 • за приватну посету – позивно писмо оверено од надлежног органа Републике Србије (општина или суд)
 • за пословну посету – позивно писмокомпаније у Србији, наводећи природу посла и очекивано трајање посете, као и писмо хрватске компаније  коју представљате
 • за туристичку посету - потврда туристичке организације о плаћеном аранжману (ваучер или друга потврда о уплати)
 • доказ о боравку у Републици Хрватској (дозвола боравка, виза)
 • резервација повратне карте или итинерер (копија возачке и саобраћајне дозволе са пoлисом oсигурања уколико се путује путнички возилом)
 • доказ о поседовању финансијских средстава за боравак или транзит у Србији
 • виза државе у коју се улази после транзита кроз Републику Србију. Уколико за ту државу није потребна виза, други доказ о уласку или боравку у датој држави.
 • здравствено осигурање
 • такса за визу (ЕУР 60,00 + 2,00)


ВИЗА "Д"
Виза типа Д, за дужи боравак издаје се странцу за боравак на територији Републике Србије у трајању од 90 до 180 дана. Овај виза издаје се странцу који намерава да у Републици Србији поднесе захтев за одобрење привременог боравка.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

 • Путна исправа која важи најмање 90 дана од дана издавања визе
 • попуњен захтев за визу
 • фотографија величине 3,5 х 4,5 цм
 • доказ о поседовању финансијских средстава за боравак  у Србији
 • доказ о смјештају у Србији
 • здравствено осигурање
 • додатна документација за продужени боравак у Србији (према доле наведеној листи)
 • такса за визу (ЕУР 30,00 + 2,00)

Поред наведених докумената, зависно од сврхе путовања, за визу типа Д, потребно је приложити и следеће:

ЗАПОШЉАВАЊЕ У Р. СРБИЈИ:


ШКОЛОВАЊЕ, СТУДИРАЊЕ, МЕЂУНАРОДНА РАЗМЕНА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА, СТРУЧНА ПРАКСА, СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У Р. СРБИЈИ:

 • Потврда о упису у акредитовану основну, средњу или високошколску образовну установу;
 • Извод из регистрације правног лица у Р. Србији;
 • Потврда о организацији стручне праксе и специјализације;
 • Извод о регистрацији научно-истраживачке организације и уговор закључен са научно-истраживачком организацијом.


СПАЈАЊЕ ПОРОДИЦЕ (брачни друг је држављанин Р. Србије):

 • Извод из Матичне књиге венчаних, не старији од 6 месеци;
 • У случају ванбрачне заједнице потребно је уверење о слободном брачном стању, изјаве ванбрачних партнера и оверене изјаве два сведока о заједници партнера, доказ о заједничкој адреси становања, извод из регистра ванбрачних заједница, ако имају заједничко дете – извод из Матичне књиге рођених за дете.


ОБАВЉАЊЕ ВЕРСКЕ СЛУЖБЕ:

 • Извод о регистрацији цркве или верске заједнице у Р. Србији;
 • Уговор о раду или писмо цркве/верске заједнице којим се наводи да је странац ангажован као свештеник или верски службеник.


ЛЕЧЕЊЕ ИЛИ МЕДИЦИНСКА НЕГА:

 • Решење о регистрацији здравствене установе у Р. Србији;
 • Допис здравствене установе којим се наводи место и потребан период лечења;
 • Решење о регистрацији установе социјалне заштите у Р. Србији.


ВЛАСНИШТВО НАД НЕПОКРЕТНОСТИМА:

 • Извод из листа непокретности (власнички лист);
 • Оверен купопродајни уговор или уговор о поклону;
 • Оставинско решење или судска пресуда.

Генерални конзулат задржава право да затражи додатну документацију.
Непотпуни захтеви се не могу узети у разматрање.

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату. 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Најчешћа питања
Инструкцијa у вези уплате таксе за издавање виза преко система "Е-виза"
Издавање извода из МК и уверења
.
Списак адвоката у Р. Хрватској
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари