| |     latinica | english  
Насловна
Држављанство

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ГЕНЕРАЛНОМ КОНЗУЛАТУ РС У ВУКОВАРУ ЗА ПРИЈЕМ У ДРЖАВЉАНСТВО
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

   Молимо сва заинтересована лица да, пре подношења захтева, пажљиво прочитају ово обавештење и припреме документацију која се тражи, како би активности надлежних институција током обраде примљених захтева биле што ефикасније.
Захтеви за пријем у држављанство могу се поднети у Генералном конзулату Републике Србије у Вуковару, сваког радног дана од 09:00 до 13:00 часова.

За свако лице које подноси захтев, потребна је следећа документација:

    1. Извод из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци (Уколико је лице рођено ван Републике Хрватске потребно је доставити извод из државе рођења. За лица рођена у Р. Србији уз извод из матичне књиге рођених потребно је доставити и уверење да лице није уписано у књиге држављана Републике Србије);

     2.  Извод из матичне књиге венчаних, не старији од шест месеци, који се прибавља према месту (држави) закључења брака.
    3.  Уверење о држављанству Р. Хрватске - домовницу, не старију од шест месеци;
    4.  Копије личне карте или пасоша Р. Хрватске (оригинал се доставља на увид);

    Формуларе захтева за пријем у држављанство можете добити у Генералном конзулату Р. Србије у Вуковару, приликом подношења захтева или одштампати преко апликације на нашем сајту .
Уколико захтеве за пријем у држављанство подносе родитељи са децом, неопходно је присуство оба родитеља као и деца старија од 14 година (која морају дати изјаву да су сагласна са захтевом које у њихово име подносе њихови родитељи).
Захтев се може поднети преко пуномоћника. Пуномоћје мора бити оверено, а потребно је приложити и копије личне карте пуномоћника.
     Ступањем на снагу Закона о изменама Закона о општем управном поступку  од 9.марта 2016. године,  потребни документи који се односе на чињенице о којима надлежни органи Републике Србије воде евиденцију, могу се уз писану изјаву странке,  прибавити и по службеној дужности, без наплате трошкова прибављања. Уколико се странка одлучи да прибави документа посредством надлежног органа Р. Србије, рок за одлучивање по захтеву биће продужен за време које је неопходно да се прибаве документа.

Напомена за лица која сама попуњавају захтев за пријем у држављанство:
   Приликом попуњавања формулара захтева за пријем у држављанство, уписују се сви тражени подаци у одговарајућим рубрикама, а за исте није потребно достављати доказе. Посебно крећемо пажњу да је потребно у одговарајућу рубрику уписати јединствени матични број грађана (ЈМБГ).  Уношење тачних и потпуних података је у вашем интересу.
Лица из региона, на основу закључка Владе Републике Србије не плаћају конзуларну таксу ни посебне трошкове у поступцима по захтевима за пријем и престанак држављанства.
 

 

КАКО СТИЧЕТЕ ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

КАКО ПРЕСТАЈЕ ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

 

 

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Најчешћа питања
Инструкцијa у вези уплате таксе за издавање виза преко система "Е-виза"
Издавање извода из МК и уверења
.
Списак адвоката у Р. Хрватској
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари